OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§1. Definicje
1. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
2. Sprzedawca – Bartosz Maj wykonujący działalność gospodarczą pod adresem ul. Kosiarzy 4, 30-731 Kraków, NIP: 6751222098, REGON: 120146848, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
3. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
4. Strony – Sprzedawca i Nabywca.
5. Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Stronami.
6. Towar – produkt (rzecz ruchoma) znajdujący się w ofercie Sprzedawcy, stanowiący przedmiot Umowy.

§2. Postanowienia ogólne
1. OWS stanowią ogólne warunki umów sprzedaży w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.
2. OWS stanowią integralną część Umowy, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.
3. W przypadku niezgodności postanowień OWS z Umową, pierwszeństwo posiadają zapisy Umowy.
4. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Nabywcę z zapisami OWS oraz z akceptacją ich treści.
5. Strony wyłączają̨ możliwość́ stosowania innych niż̇ niniejsze OWS wzorców umowy, w szczególności Sprzedawca nie akceptuje wzorców umowy Nabywcy, na co Nabywca wyraża zgodę.

§3. Zawarcie Umowy
1. Zawarcie Umowy następuje poprzez:
a) potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Nabywcę,
b) przyjęcie oferty Sprzedawcy przez Nabywcę bez zastrzeżeń.
2. W celu złożenia zamówienia Nabywca wypełnia formularz zamówienia, a następnie doręcza go Sprzedawcy w formie wydruku (osobiście albo drogą pocztową) lub po zeskanowaniu drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy biuro@pakowarka.pl.
3. Po otrzymaniu zamówienia zgodnie z pkt 2, Sprzedawca weryfikuje możliwość realizacji zamówienia, a następnie potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy.
4. W przypadku ofert składanych przez Sprzedawcę do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia Sprzedawcy przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu oferty bez zastrzeżeń.
5. W przypadku złożenia przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu oferty Sprzedawcy z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień́, do zawarcia Umowy uwzględniającej zmiany lub uzupełnienia wprowadzone przez Nabywcę niezbędne jest oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia z akceptacją zmian lub uzupełnień́ wprowadzonych przez Nabywcę. W przypadku braku oświadczenia Sprzedawcy Umowa nie zostaje zawarta.
6. Sprzedawca zachowuje prawo do żądania przedłożenia przez Nabywcę odpisów dokumentów rejestrowych w celu weryfikacji Nabywcy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie o ile Towar nie został wydany Nabywcy, osobie trzeciej działającej w imieniu Nabywcy lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Nabywcy. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Nabywcy roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§4. Czas realizacji zamówienia. Dostawa
1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia Umowy i wynosi:
a) do 2 dni roboczych dla Towarów w standardowej ofercie Sprzedawcy i dostępnych na magazynie w momencie potwierdzenia zamówienia,
b) do 8 tygodni dla Towarów w standardowej ofercie Sprzedawcy i niedostępnych na magazynie w momencie potwierdzenia zamówienia,
c) od 8 do 16 tygodni w przypadku Towarów niestandardowych lub produkowanych na zamówienie Nabywcy zgodnie z przekazaną przez niego specyfikacją.
2. Dostawa Towaru objętego zamówieniem następuje do miejsca wskazanego przez Nabywcę (DAP) lub poprzez odbiór Towaru w magazynie Sprzedawcy przez Nabywcę (EXW).
3. Dostawa DAP odbywa się transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika.
4. Koszty dostawy określane są w Umowie.
5. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Nabywcy, osobie trzeciej wskazanej przez Nabywcę lub przewoźnikowi, na Nabywcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.
6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność́ za opóźnienie w dostawie Towaru jedynie w przypadku jego wyłącznej winy oraz tylko do wartości niedostarczonej części zamówienia.
7. Osoba dokonująca odbioru Towaru w imieniu Nabywcy winna posiadać́ upoważnienie wydane przez osobę̨ uprawnioną do reprezentacji Nabywcy chyba, że z zamówienia lub innego dokumentu wynika upoważnienie do odbioru Towaru. Uznaje się̨, że osoby odbierające Towar w siedzibie Nabywcy mają upoważnienie do odbioru Towaru.
8. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Nabywcy ma obowiązek skontrolowania i potwierdzenia czytelnym podpisem na dokumencie dostawy zgodności Towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie jego odbioru.
9. Jeżeli w momencie odbioru Towaru od przewoźnika Nabywca stwierdzi różnicę pomiędzy Towarem rzeczywiście dostarczonym, a zamówieniem lub też stwierdzi uszkodzenie Towaru lub jego opakowania, powinien on natychmiast wpisać́ swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub też sporządzić́ odrębny protokół odbioru przesyłki z pełnym opisem szkody i podpisem przewoźnika, a następnie poinformować́ o tym Sprzedawcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Niedopełnienie przez Nabywcę powyższych obowiązków oznaczać́ będzie rezygnację Nabywcy z przysługujących mu uprawnień w przypadku uszkodzeń́ Towaru lub niezgodności z zamówieniem.
10. W przypadku nieodebrania Towaru, Sprzedawca może żądać od Nabywcy zwrotu kosztów transportu i zapłaty wynagrodzenia za magazynowanie Towaru. W takiej sytuacji wysokość́ wynagrodzenia na magazynowanie nieodebranego Towaru będzie wynosiła 0,5 % wartości netto nieodebranego Towaru za każdy dzień́ jego magazynowania. Nieodebranie Towaru przez Nabywcę nie zwalnia go z obowiązku zapłacenia jego ceny chyba, że Strony umówią̨ się̨ inaczej.

§5. Ceny i warunki płatności
1. Ceny stosowane przez Sprzedawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami netto, chyba że co innego wynika z dokumentu sprzedaży, oferty lub Umowy.
2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Nabywca reguluje płatność za zamówienie wraz z ewentualnymi kosztami dostawy z góry (przedpłata).
3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż fakturą VAT. Nabywca akceptuje otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu Sprzedawcy.
4. Zapłata następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze.
5. Za dzień́ zapłaty uważa się̨ dzień́ wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
6. Zgłoszenie reklamacji Towaru nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania zapłaty za Towar.
7. Jeżeli Strony postanowiły, że zapłata nastąpi w odroczonym terminie płatności, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty w terminie i na warunkach wskazanych na wystawionej przez Sprzedawcę fakturze.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Usługobiorcy zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz do obciążenia Usługobiorcy zryczałtowaną opłatą w wysokości 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§6. Gwarancja i rękojmia Sprzedawcy
1. Sprzedawca nie udziela Nabywcy gwarancji, a jedynie przenosi gwarancję producenta na Nabywcę.
2. Szczegółowe zasady gwarancji oraz jej okres określa karta gwarancyjna Towaru. Sprzedawca przekazuje kartę gwarancyjną wraz z Towarem lub publikuje warunki gwarancji na swojej stronie internetowej.
3. Uprawnienia Nabywcy z gwarancji mogą być uwarunkowane dokonywaniem przez Nabywcę przeglądów okresowych i przeprowadzaniem regularnych konserwacji Towaru.
4. Zgłoszenie reklamacji dla swojej skuteczności musi nastąpić́ niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż̇ w terminie 7 dni od jej wykrycia.
5. Brak zgłoszenia reklamacji w terminie opisanym w pkt 4 powoduje utratę̨ przez Nabywcę uprawnień́ wynikających z udzielonej gwarancji.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wady fabrycznej Towaru. Nabywcę obciąża wyłącznie obowiązek zwrotu kosztów dojazdu serwisanta.
7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Sprzedawca może żądać pokrycia przez Nabywcę poniesionych przez Sprzedawcę kosztów dojazdu do Nabywcy oraz kosztów czasu pracy serwisanta.
8. Za reklamację nieuzasadnioną przyjmuję się wady Towaru wynikające z:
a) uszkodzeń spowodowanych przez użytkującego Towar w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją korzystania z niego lub jego obsługi, co dotyczy również̇ jego zamontowania, instalacji i konserwacji,
b) uszkodzeń powstałych w następstwie dokonania naprawy Towaru przez osoby nieupoważnione bądź w następstwie przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
c) naturalnego zużycia zespołów lub części urządzeń.
9. Odpowiedzialność́ Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne jest wyłączona.

§7 Odpowiedzialność Sprzedawcy
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Nabywcy wyłącznie w przypadku winy umyślnej.
2. W przypadku ponoszenia przez Sprzedawcę odpowiedzialności w związku z realizacją Umowy, suma należnych odszkodowań nie może przekroczyć wartości zawartej Umowy. Sprzedawca nie odpowiada za utracone zyski i szkody pośrednie oraz następcze Nabywcy.

§8. Postanowienia końcowe

1. Dokonanie przez Nabywcę cesji jakichkolwiek praw wynikających z Umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w OWS stosuje się wyłącznie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
4. Zmiany w OWS publikowane będą na stronach internetowych Sprzedawcy na 14 dni przed terminem wejście w życie obowiązywania nowej wersji OWS. Zmiana OWS nie ma zastosowania do Umów zawartych z momencie obowiązywania poprzedniej wersji OWS.
5. W przypadku umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., jeżeli Nabywcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pierwszeństwo przed zapisami OWS mają uprawnienia przysługujące konsumentom, w szczególności wyłącza się stosowanie §3 pkt 7, §4 pkt 5, §6 pkt 9 oraz §7 OWS oraz dozwala się na odstąpienie przez Nabywcę od umowy sprzedaży na zasadach i terminach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Nabywcę lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych Nabywcy przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności dostępna na stronie Sprzedawcy pod adresem https://pakowarka.pl.