WARUNKI GWARANCJI

 

Firma Bartosz Maj zobowiązuje się, w niżej opisanym zakresie, do bezpłatnej wymiany lub naprawy części, które okażą się wadliwe w ciągu:  a) 12 (dwunastu) miesięcy od daty umieszczonej na swoich dokumentach wysyłkowych dla marek: Embalitec, Noxon, SIAT
b) 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty umieszczonej na swoich dokumentach wysyłkowych dla marki Evopac
Aby skorzystać z gwarancji, użytkownik musi natychmiast poinformować o napotkanej wadzie, podając zawsze numer seryjny maszyny.

Firma Bartosz Maj, na podstawie swojej niepodważalnej oceny, zdecyduje czy wymienić wadliwą część lub poprosić o jej wysyłkę w celu poddania jej kontroli i/lub naprawie.
Wymieniając lub naprawiając wadliwą część, firma Bartosz Maj całkowicie spełnia swoje obowiązki gwarancyjne i jest zwolniona od wszelkiej odpowiedzialności i obowiązku związanego z kosztami transportu, podróży i pobytu techników i instalatorów.

W żadnym wypadku firma Bartosz Maj nie będzie odpowiedzialna za ewentualne straty spowodowane brakiem produkcji, jak również za szkody na osobach lub rzeczach spowodowane awarią lub wymuszonym wstrzymaniem użytkowania maszyny będącej przedmiotem gwarancji.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

  • awarie związane z transportem.
  • szkody spowodowane błędną instalacją.
  • niepoprawne użytkowanie maszyny lub zaniedbanie.
  • manipulowanie lub naprawy wykonane przez nieupoważniony personel.
  • brak konserwacji.
  • części ulegające normalnemu zużyciu.

Na nabywane elementy i części, firma Bartosz Maj udziela użytkownikowi taki sam czas gwarancji, jaki otrzymuje od dostawców powyższych komponentów i/lub części.
Firma Bartosz Maj, nie gwarantuje zgodności maszyn z przepisami obowiązującymi w krajach spoza Unii Europejskiej. Ewentualne dostosowanie do przepisów kraju instalacji maszyny, należy do obowiązków użytkownika, który bierze pełną odpowiedzialność za dokonane zmiany, zwalniając firmę Bartosz Maj ze wszelkiego obowiązku i/lub odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich, z powodu nieprzestrzegania przedmiotowych przepisów.